Over de franchiseformule

Fidesta Zorg Franchise is een innovatieve franchiseformule met kleinschalige woonzorgvoorzieningen (Fidesta huizen met 8 tot 16 appartementen) in een extramurale setting (scheiden van wonen en zorg). Een Fidesta huis biedt wonen met zorg, tijdelijk verblijf met zorg en dagbesteding.

Doelgroep

Wonen in een Fidesta huis is geschikt voor mensen die zich thuis niet meer meer prettig en veilig voelen. Ze hebben behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Dat kan omdat ze lichamelijk minder worden en/of geestelijk achteruit gaan (bijvoorbeeld vanwege dementie)*. Of ze voelen zich alleen en het lukt ze niet meer goed om goed de dag door te komen. Ook voor een partner of andere mantelzorgers kan dit te zwaar worden. Al met al gaat het thuis niet meer, of ze willen dit voor zijn en tijdig verhuizen. Wonen in een Fidesta huis is dan een uitkomst. Het is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in.
Ook echtparen zijn welkom, ook als maar één van hen zorg nodig heeft.

*Het is ook mogelijk om een Fidesta huis te starten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 

Gedreven zorgondernemers

Een Fidesta huis wordt gerund door gedreven zorgondernemers - de franchisenemers - die zelf vaak meewerken. Ze zorgen voor een vertrouwd thuis voor de bewoners en geven dit - binnen de kaders van de franchiseformule - op eigen manier vorm met hun eigen ideeën. Ze kennen de bewoners en cliënten goed en doen er - samen met het zorgteam en vrijwilligers - alles aan om het hen naar de zin te maken. 
De franchisenemers zijn optimaal intrinsiek gemotiveerde (zelfstandige) ondernemers die door Fidesta gefaciliteerd en ontzorgd worden, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg.
Fidesta staat als franchisegever garant voor de kwaliteit en continuïteit van zorg, veiligheid en welzijn en bewaakt het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De franchisenemers zijn van een Fidesta huis zijn gastheer/gastvrouw, zorgaanbieder, zorgverlener, huisbaas en werkgever tegelijk. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en exploitatie. Het privéleven speelt zich tussen en nabij de bewoners af. Ook de lokale gemeenschap is nabij en wordt mee samengewerkt.

Voortraject

In het voortraject biedt Fidesta - afhankelijk van de behoefte - ondersteuning en begeleiding bij het opstellen van de Businesscase en ondernemingsplannen en bij de financieringsaanvraag.  

Fidesta heeft een samenwerking met Hiemwurk B.V. Hiemwurk ontwikkelt locaties voor Fidesta en kan optioneel worden ingehuurd bij het zoeken naar beleggers, het ontwikkelen van een locatie en bij het ondersteunen bij het bouwproces. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Hiemwurk voor Fidesta al locaties voorhanden heeft.

Begeleiding
Essentieel in franchise is de permanente betrokkenheid van de franchisegever bij de bedrijfsvoering van de franchisenemer. De begeleiding heeft betrekking op:

  1. het realiseren van de toegezegde kwaliteit van dienstverlening aan de cliënt;
  2. de juiste toepassing van de formule;
  3. de goede samenwerking met overige zorgaanbieders en ketenpartners;
  4. het realiseren van voldoende rendement voor de franchisenemer.
Fidesta heeft als franchisegever de kaders bepaald waarbinnen franchisenemers hun dienstverlening aanbieden en deze zijn in het franchisehandboek Fidesta opgenomen. Daarnaast is er voldoende ruimte om een Fidesta huis in te richten naar eigen smaak, kleur en geur.

Vergoeding
De zorg, ondersteuning en begeleiding kunnen aan de cliënten (deels) worden vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ziektekostenverzekering (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) of betaald uit eigen middelen. 

In ontwikkeling
Fidesta is volop in ontwikkeling en werkt er naartoe om in het hele land Fidesta huizen te realiseren.