Privacy

Dit privacy statement is van toepassing op Fidesta Zorg Franchise, op al haar franchiselocaties en op Idesta Zorggroep BV. In dit statement gezamenlijk aangeduid als Fidesta. 


1. Inleiding

Fidesta hecht grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Fidesta heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Fidesta behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Fidesta u inzicht hoe Fidesta in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.


2. Wie zijn wij

Wij zijn Fidesta BV, alsmede alle Fidesta franchiselocaties en Idesta Zorggroep in dit document gezamenlijk benoemd als Fidesta.
Fidesta is gevestigd op de Heliconweg 63 8914 AT te Leeuwarden.
Fidesta is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. 

 Fidesta schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Fidesta blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Fidesta contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.  


3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IPadres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Sevice Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.


4. Cookies

Fidesta maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.


5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:  
 • Als u Fidesta toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Fidesta rust; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Fidesta is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fidesta of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder de werving&selectie van (potentieel) medewerkers, uitvoering geven aan de salarisadministratie en voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst.

Fidesta gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:  
 • Werving&selectie doeleinden;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Voor het uitvoering geven aan de zorgovereenkomst en het aan- en afmelden van uw persoonlijke gegevens bij het Zorgkantoor, SVB, de gemeente of een andere gerelateerde instantie die zorggelden verstrekt; 
 • Indien u een cliënt of gerelateerde bent: u te benaderen voor en versturen van nieuwsbrieven (zie ook punt 12).
Als wij een werknemersrelatie met u zijn aangegaan:
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
 • Naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een werknemersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.


7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Fidesta kan als u werkzoekende, kandidaat, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer, cliënt en/of zakelijke relatie bent van Fidesta, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.   

Werkzoekende of kandidaat
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
(Tijdelijke) werknemer
Indien u voor Fidesta kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Fidesta onderstaande gegevens verwerken:
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
Zelfstandig ondernemer (ZZP'er)
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
Zakelijke relatie
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
Potentiële cliënt
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Optioneel: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens van de vertegenwoordiger van de cliënt.
Cliënt
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Verzekering- en bankgegevens ten behoeve van declaraties;
 • Nationaliteit, BSN & ID gegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens van de vertegenwoordiger van de cliënt;
 • Gegevens medisch dossier;
 • Medicatielijsten.


8. Derden

Fidesta kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Fidesta, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Fidesta diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Ook kan Fidesta bij overname van een locatie uw persoonsgegevens (zowel cliënt als werknemer) aan de overnemende partij verstrekken om de overname te kunnen realiseren. U wordt hier altijd over geïnformeerd.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Fidesta heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


9. Uw rechten 

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
 
Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via onze contactgegevens die onder dit privacy statement staan verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. 
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. 
Mocht u beschikken over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn.
        
U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via onderstaande contactgegevens. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens verzoeken al uw gegevens te verwijderen. 
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.


10. Beveiliging 

Fidesta doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Fidesta met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Het personeel van Fidesta confirmeert zich bij indiensttreding aan het gestelde in het huishoudelijk reglement en personeelsreglement, waarin strikte bepalingen over de toepassing en het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens in staan vermeld.


11. Bewaartermijn

Fidesta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of conform de wettelijke bewaartermijnen


12. Digitale nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich aanmelden voor de Fidesta Nieuwsbrief. De door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als u een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen.

Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.


13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Fidesta, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Fidesta van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.


14. Wijzigingen

Fidesta behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit dit privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Fidesta en een betrokkene.


15. Overige bepalingen         

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.Fidesta BV                                                                                 
Heliconweg 63                                                            
8914 AT Leeuwarden                                                      
088 – 66 662 22                                                                                                             
info@fidestazorg.nl                                                      
www.fidestazorg.nl                                                                     

Idesta BV
Helicon 63
8914 AT Leeuwarden