Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Wet zorg en dwang

In het zorgplan staan de afspraken over de te leveren zorg en ondersteuning aan u. Soms komt het voor dat uw zorgondernemer en uw huisarts het in uw eigen belang noodzakelijk vinden dat u een bepaalde vorm van zorg krijgt, maar waarmee u en/of uw vertegenwoordiger niet instemt. In dat geval is er sprake van ‘onvrijwillige zorg’. Voorbeelden zijn: verplicht bepaalde medicijnen innemen, toezicht houden via camerabewaking en het beperken van uw bewegingsvrijheid zoals het plaatsen van een bedhek. Zo lang u het met deze vormen van zorg eens bent is er sprake van vrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang – die sinds 1 januari 2020 van kracht is – regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast en ook uw rechten staan erin beschreven. 

Gelukkig komt onvrijwillige zorg in de Fidesta huizen weinig voor. Uw zorgondernemer en uw huisarts zetten alles op alles om onvrijwillige zorg te voorkomen en nemen altijd alles goed met u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger door. Wanneer door betrokkenen onverhoopt geen overeenstemming wordt bereikt over het zorgplan, dan moeten uw zorgondernemer en de huisarts het stappenplan uit de Wet zorg en dwang doorlopen. Als u wilt kunt u ondersteuning krijgen van de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon WZD. 

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Als iemand volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg ontvangt of gaat ontvangen waar hij/zij het niet mee eens is, bestaat het recht om als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger ondersteuning te krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Deze persoon is onafhaneklijk en staat naast de cliënt.
Voor Fidesta is Petra de Wijn de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Contactgegevens:

  • Telefoon: 06 - 825 324 93 (rechtstreeks) of (085) 4874012 (algemeen nummer).
  • E-mail: petradewijn@quasir.nl
  • Mevrouw De Wijn is met enige regelmaat in de Fidesta huizen, waar u haar kunt aanspreken.