Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Wat is Fidesta Zorg Franchise?

Fidesta Zorg Franchise is een innovatieve franchiseformule met kleinschalige woonzorgvoorzieningen (Fidesta huizen) in een extramurale setting (scheiden van wonen en zorg). De Fidesta huizen zijn geschikt voor mensen die behoefte hebben aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Het zijn ouderen met een lichte tot matige zorgvraag en/of mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen er terecht voor wonen met zorg, tijdelijk verblijf met zorg en dagbesteding.

De Fidesta huizen worden gerund door zelfstandige zorgondernemers binnen de kaders van de Fidesta franchiseformule, waarbij ze door het Fidesta team worden ontzorgd en ondersteund in het zelfstandig ondernemen. Fidesta staat als franchisegever garant voor de kwaliteit en continuïteit van zorg, veiligheid en welzijn en bewaakt het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Fidesta is volop in ontwikkeling en werkt er naartoe om in het hele land Fidesta huizen te realiseren.
De zorg, ondersteuning en begeleiding kunnen (deels) worden vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ziektekostenverzekering (Zvw), Wet
langdurige zorg (Wlz) of betaald uit eigen middelen. 

Fidesta gelooft er in dat als mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld of worden vookomen. 

Gedreven zorgondernemers
Een Fidesta huis wordt gerund door gedreven zorgondernemers - de franchisenemers - die zelf vaak meewerken. Ze kennen de bewoners en cliënten goed en doen er - samen met het zorgteam en vrijwilligers - alles aan om het hen naar de zin te maken.
De franchisenemers zijn optimaal intrinsiek gemotiveerde (zelfstandige) ondernemers die door Fidesta Zorg franchise op doorlopend op profcessionele wijze worden gefaciliteerd en ontzorgd, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg.

Essentieel in franchise is de permanente betrokkenheid van de franchisegever bij de bedrijfsvoering van de franchisenemer. De begeleiding heeft betrekking op:

  1. het realiseren van de toegezegde kwaliteit van dienstverlening aan de cliënt;
  2. de juiste toepassing van de formule;
  3. de goede samenwerking met overige zorgaanbieders en ketenpartners;
  4. het realiseren van voldoende rendement voor de franchisenemer.

De zorg- en dienstverlening van Fidesta wil zich op het gebied van betaalbare kwaliteit positief onderscheiden. De franchisegever heeft de kaders bepaald waarbinnen franchisenemers hun dienstverlening aanbieden en deze zijn in het franchisehandboek Fidesta opgenomen. 

De franchisegever heeft een regiefunctie in het monitoren van de kwaliteit van zorg en zal de franchisenemers continue begeleiden bij het opname- en ontslagbeleid en het verlenen van verantwoorde zorg in de tussenliggende periode.

     
Fidesta Franchise Zorg in het kort

 
  • Ieder Fidesta huis heeft een eigen zorgondernemer, die verstand heeft van zorg en welzijnstaken; 
  • De verantwoordelijkheid voor zorg, personeel en wonen ligt bij de franchisenemer (zorgondernemer);
  • Fidesta faciliteert en ondersteunt de franchisenemers, zodat zij zich zo veel mogelijk kunnen richten op  het verlenen van zorg en welzijn voor haar bewoners;
  • De kosten voor huisvesting, personeel en zorg ook onder verantwoording valt van de franchisenemer. 


Meer weten? 

  • Potentiële franchisenemers, via Kathy Terenstra, directeur Fidesta Zorg Franchise, telefoon 06 - 866 509 90 / mail kterenstra@fidestazorg.nl 
  • Projectontwikkelaars en financiers, via Rikus Sinnema, directeur Fidesta Zorg Franchise, telefoon 06 - 511 101 08